Fagteam

Fagteamets arbejde

Med udgangspunkt i de enkelte fags mål og læseplaner arbejder fagteamet med at klargøre fagenes progression og med at beskrive faglige forventninger. Det betyder, at denne progression bør synliggøres på skolen gennem faglærernes samarbejde omkring udvikling af deres fag og faglighed. Dette sker gennem læseplanernes indhold og ved beskrivelse af de faglige krav, som eleverne bør kunne opfylde ved afslutningen af hvert forløb.

Formålet med dette arbejde er at tydeliggøre de faglige og almene kundskaber og færdigheder. Dette er grundlaget for at kunne opstille undervisnings- og læringsmål med udgangspunkt i elevernes forudsætninger og behov. Det er også en hjælp i udvælgelsen af metoder og materialer, der kan udfordre eleverne. Det vil endvidere øge elevens mulighed for at overskue og evaluere sin egen lærerproces i forhold til den opstillede progression og forventninger. Det kan være en af vejene til at udvikle elevernes medansvarlighed for undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse.

Endelig er det også udgangspunktet for at kunne klargøre hvornår og på hvilken måde fagene kan indgå i tværfaglige forløb og projektundervisning.

I fagteamets arbejde indgår i det hele taget den fælles erfaringsudveksling og den faglige debat om aktiviteter og arbejdsformer, der bedst tilgodeser alle eleverne og de opstillede mål for undervisningen. Det gælder både den faglige undervisning og den tværfaglige og projektorienterede undervisning faget kan og skal bidrage til.

Kortfattet arbejder fagteamet med udgangspunkt i Fælles Mål med:

  • Faglige forventninger
  • Faglig progression.
  • Mål (undervisningsmål \ læringsmål)
  • Fælles information om fagets udvikling
  • Faglige forløb
  • Materialer
  • Erfaringsudveksling om aktiviteter og arbejdsformer
  • Hvad faget kan bidrage med i det tværfaglige arbejde
Skriv til os

35360260