Værdiggrundlag

Kendskab til dansk kultur og historie

Eleverne skal gennem undervisningen opnå kendskab til dansk kultur og historie for at sikre deres almene viden om samt styrke deres forståelse af det samfund, de lever i. Dette opnås bl.a. ved at:

 • Vække elevernes interesse for historiske og kulturelle forhold gennem undervisningen
 • Styrke og udvide elevernes kendskab til dansk historie og kultur gennem dansk- og historieundervisningen
 • Gennem oplysning og diskussion at nuancere elevernes opfattelse af den danske kultur

 

Kendskab til arabisk kultur og historie

Eleverne skal gennem undervisningen opnå kendskab til arabisk kultur og historie for at sikre deres almene viden om samt styrke deres forståelse af de samfund og kulturer, de har tilknytning til. Dette opnås bl.a. ved at:

 • Vække elevernes interesse for historiske og kulturelle forhold gennem undervisningen
 • Styrke og udvide elevernes kendskab til arabisk kultur og historie gennem arabisk- og historieundervisningen
 • Gennem oplysning og diskussion at nuancere elevernes opfattelse af den arabiske kultur

 

Selvforståelse og identitet

Skolen ønsker gennem sin undervisning at skærpe elevernes bevidsthed omkring og styrke deres refleksioner over betydningen og konsekvenserne af to-kulturel identitet, således at eleverne kan tage stilling til og definere deres egen tværkulturelle identitet og ikke føler sig splittede mellem de to eller flere kulturelle og religiøse forum, de dagligt bevæger sig i. Dette gøres bl.a. ved at:

 • Styrke elevernes kompetencer og lyst til sagligt at deltage i diskussioner samt tage stilling til bl.a. politiske, kulturelle og sociale forhold i det danske og i arabiske samfund
 • Gennem undervisningen at udvide og styrke elevernes bevidsthed samt kompetencer til sagligt og konstruktivt at kunne tage stilling til deres egen hverdag; det være sig familiære-, kulturelle-, politiske- og samfundsmæssige forhold
 • Skærpe elevernes bevidsthed omkring begrebet tværkulturel identitet og give dem mulighed for at sætte ord på og diskutere deres egne tanker herom
 • Støtte eleverne i deres identitetsdannelse således at de kan færdes i flere kulturelle sammenhænge uden at føle det nødvendigt at skjule de værdier og normer, de tilegner sig fra begge kulturer
 • Inddrage forældrene i denne proces og gennem oplysning og dialog sikre at de ikke anser det danske samfund som noget ukendt og farligt for deres børn, men er åbne for at indgå i det danske samfund med de rettigheder og ansvar det indebærer

 

Fælleskabet og den enkelte

Skolen skal i tæt samarbejde med forældrene og med respekt for det enkelte barn bidrage til børnenes opdragelse, så deres sociale kompetencer udvikles.

Skolen anser elevernes deltagen i fællesskabet som en vigtig del af deres socialisering. Alle skal opleve, at de har noget at bidrage med, at de hører til i fællesskabet og at de hver især er værdifulde. Eleverne skal lære at tage ansvar for sig selv såvel som for fællesskabet samt kunne indgå i forskellige sammenhænge og bidrage med deres kompetencer under hensyntagen og respekt for hinanden. Dette gælder i faglige såvel som i sociale sammenhænge, hvor eleverne skal have mulighed for medbestemmelse og for at deltage i demokratiske processer. Dette opnås bl.a. ved at:

 • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, kompetencer og intelligens
 • Gøre eleverne til medaktører i deres egne læringsprocesser
 • Sikre den enkelte elevs faglige udvikling gennem individuelle mål og evalueringer
 • Eleverne arbejder individuelt såvel som i konstruerede og selvvalgte fællesskaber
 • Gennem undervisningen give eleverne mulighed for medbestemmelse
 • Gennem undervisningen og i andre sammenhænge, bl.a. skolens elevråd, kunne indgå i demokratiske processer
 • Gennem aktiviteter og fokusområder sikre et socialt miljø hvor der er plads til forskellighed
 • Løse problemer og konflikter gennem forståelse og dialog
 • Eleverne tillægges en del af ansvaret for det sociale fællesskab
 • Give eleverne medbestemmelse ved sociale aktiviteter
 • Læreren vejleder og guider eleverne i deres sociale udviklingsprocesser
 • Sikre udvikling af den enkelte elevs sociale kompetencer gennem individuelle mål og evalueringer

 

Faglig rustet til at fortsætte i det danske uddannelsessystem

Skolens mål er at ruste eleverne til at kunne klare sig videre i det danske uddannelsessystem på lige fod med elever med dansk som modersmål. Skolens undervisning skal således stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen men samtidigt tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger som tosprogede. Endvidere skal undervisningen og skolens daglige liv styrke de kompetencer, der kræves for at kunne klare sig på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Dette opnås bl.a. ved at:

 • Skolens undervisningsplaner tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende fastlagte mål
 • Sætte tidligt ind overfor fagligt svage elever gennem støtte- og specialundervisning samt sprogstimulering
 • Gennem individuelle mål og evalueringer sikre elevernes faglige udvikling
 • Styrke elevernes selvstændighed og evne til at tage ansvar for egen læring
 • Bevidstgøre elever og forældre om muligheder og krav i forhold til videre uddannelse
 • Stille krav til forældrene om at engagere sig i deres børns skolegang

 

Indsigt i og ansvar for miljø

Skolen ønsker at fremme elevernes bevidsthed og ansvarsfølelse for det miljø, der omgiver dem i deres hverdag såvel som på globalt plan. Eleverne bærer som en del af skolens hverdag et ansvar for det fysiske og psykiske miljø på skolen, og skolen bør gennem sin undervisning give eleverne de nødvendige redskaber til at kunne varetage dette ansvar. Endvidere skal eleverne bevidstgøres om det fælles ansvar det lokale og globale miljø er og om konsekvenserne når dette ansvar ikke løftes.  Dette opnås bl.a. ved at:

 • Eleverne gennem undervisningen gøres bevidste om betydningen af et rart og trygt fysisk og psykisk skolemiljø
 • Eleverne med støtte og vejledning fra lærerne aktivt tager del i ansvaret herfor
 • Eleverne gennem undervisningen tilegner sig viden om lokale såvel som globale miljøforhold
 • Undervisningen fremmer elevernes ansvarsfølelse for det lokale såvel som det globale miljø
 • Eleverne gennem undervisningen lærer hvordan de kan drage omsorg for miljøet i deres hverdag

 

Religionsundervisning

I overensstemmelse med Grundloven og skolens målsætning giver skolen eleverne ret til at følge deres religiøse overbevisning samt til frit at kunne udøve og handle i overensstemmelse med denne. Siden samtlige af skolens elever og forældre er muslimer tager skolen i sin religionsundervisning udgangspunkt i Islam som en moderat religion, der tager skarpt afstand fra ekstremisme, indvikling og yderliggående holdninger. Dette opnås bl.a. ved at:

 • Gennem religionsundervisningen sikre at eleverne tilegner sig viden om den rigtige forståelse af Islam
 • Gennem religionsundervisningen advare eleverne mod alle former for ekstremistiske og yderliggående holdninger og grupper der besidder eller udbreder sådanne
 • Gennem dialog og refleksion give eleverne redskaber til at kunne indgå konstruktivt og positivt i sammenhænge med andre mennesker, der har meninger og holdninger, der er langt fra deres egne
Skriv til os

35360260